Az orosz igeragozás alapjai

2018-01-31

Nem állítjuk, hogy a soron következő bejegyzésünket elég csak egyszer elolvasni, azonban azt igen, hogy gyakorlat teszi a mestert! :)

Az orosz igeragozás alapjaiAz orosz ige szótári alakja a főnévi igenév, amely tipikusan így néz ki: ……MGH+ТЬ (чита́ть, говори́ть, знать, понима́ть).


A főnévi igenév ismeretében az esetek többségében „könnyedén” képezhetőek a múlt idejű alakok: a –ть-től megfosztott tőhöz a múlt idő képzője, az л csatlakozik. A múlt idejű alakok tükrözik az alany nyelvtani nemét és számát: hímnem= nőnem= semleges nem= többes szám= . Tehát: читалØ, читала, читало, читали // говорилØ, говорила, говорило, говорили.

A jelen idejű alakok azonban gyakorlatilag mindig a főnévi igenév, illetve a múlt idő tövétől eltérő más tőből képződnek. Az előbbi tövek utolsó magánhangzója

  1. eltűnik, kiesik (ez írásban is azonnal látszik)
  2. a tő kibővül egy mássalhangzóval (leggyakrabban [j] hanggal, ez azonban csak alaposabb vizsgálódás eredményeként olvasható ki az írott alakból).


Ha sikerült megtalálni a jelen idő tövét, ehhez 2 fő végződés sor csatlakozhat:

1. ragozás («е»)

2. ragozás («и»)

-у (-ю)

-у (-ю)

-ешь /-ёшь

-ишь

-ет / -ёт

-ит

-ем / -ём

-им

-ете / -ёте

-ите

-ут(-ют)

-ат (-ят)

 

Példák:

  1. ragozás

читать

знать

понимать

чита́ю

зна́ю

понима́ю

чита́ешь

зна́ешь

понима́ешь

чита́ет

зна́ет

понима́ет

чита́ем

зна́ем

понима́ем

чита́ете

зна́ете

понима́ете

чита́ют

зна́ют

понима́ют

 

Ezekben az esetekben az igék –a-ra végződő főnévi igenevi töve [j] hanggal bővül. Ezt a[j] hangot írásban a MGH+я/е/ё/ю betűkapcsolat jelöli, tehát чита[j]+у, stb. Tehát a [j] hang nem a végződés, hanem a tő része! Fontos továbbá, hogy ha a „középső” négy alak végződése hangsúlyos, akkor ebben a ragozási típusban ё betűt írunk, amely hangsúlyos [ó] hangot jelöl:

жить

живу́

живёшь

живёт

живём

живёте

живу́т

 

Figyeljük meg, hogy itt a жи- tő jelen időben в mássalhangzóval (tehát nem [j] hanggal) bővül (ez nem tipikus). A «ё» betű itt nem [j] hangot, hanem lágyságot jelöl!

  1. ragozás

говори́ть

смотре́ть

говорю́

смотрю́

говори́шь

смо́тришь

говори́т

смо́трит

говори́м

смо́трим

говори́те

смо́трите

говоря́т

смо́трят

 

Ezekben a példákban jól látszik, hogy a főnévi igenévben meglévő MGH (и, illetve е) „hiányzik” a jelen idejű alakokból. A смотреть ige esetében felhívjuk a figyelmet az ún. változó hangsúlyra (egyes szám első személyben a végződésen, a többi öt alakban egy szótaggal „balra”, a tövön van a hangsúly). Itt hívjuk fel a figyelmet arra is, hogy ha az első ragozás tőhangsúlyos (mint az összes fenti példánkban), az egyes szám első és többes szám harmadik személy által „közrefogott” négy alakban a redukció következtében i szerű hangot hallunk (pl.: чита[j]ишь), ha azonban ezek az alakok végződéshangsúlyosak, akkor „o” ragozással van dolgunk (ld. a fenti жить igével kapcsolatos példát). Az ige végződései esetében NINCS hangsúlyos [é] hang! (Egyébként természetesen van: Еле́на, Серге́й, де́душка stb.)

Orosz tanulás blog

Orosz nyelvtanulás

2018-09-20

Ebben a bejegyzésben orosz nyelvtanulási segédleteket mutatunk.

Orosz kifejezések - Egészség

2018-08-27

Orosz kifejezésgyűjtemény az egészséggel kapcsolatban.

Névmások az orosz nyelvben II.

2018-07-06

Ebben a bejegyzésünkben az orosz birtosok névmásról és annak ragozásáról lesz szó.