Főnévragozás az orosz nyelvben

2018-04-11

Az orosz főnevek túlnyomó többsége három ragozási típusba sorolható.  Az alábbi vázlatos ragozási segédlet kiinduló pontja nem a ragozási típus, hanem az egyes esetek.

Főnévragozás

 • Főnévragozás az orosz nyelvbenAz I. ragozási típushoz стол típusú hímnemű főnevek (szótári alakjukban mássalhangzó betűre vagy lágyságjelre végződnek) és окно́ / зада́ние típusú semleges nemű főnevek (szótári alakjukban -o vagy -e végződéssel bírnak) tartoznak.
 • A II. ragozási típushoz – карти́на – tartozik az összes, szótári alakban -a végződéssel rendelkező főnév. Ezek a főnevek többségükben nőneműek, de akadnak köztük hímneműek is (ezek mindig férfit jelentő főnevek: па́па, де́душка, мальчи́шка, дя́дя, illetve számtalan –a-ra végződő férfi becenév: Ва́ня, Алёша, Серёжа), sőt, ún. közös neműek is, melyeknek nembeli egyeztetése az adott személy valóságos biológiai nemétől függ (э́тот пья́ница [ez a részeges férfi] ↔ э́та пья́ница [ez a részeges nő]).
 • A III. ragozási típushoz – тетра́дь – egy kivétellel (ez a hímnemű путь szó) nőnemű főnevek tartoznak, melyeknek írott szótári alakja mindig lágyságjelre végződik.

A táblázatokban csak a szabályos alakokat találjuk meg, ezekkel kapcsolatban is teszünk néhány megjegyzést:

 • A tőmássalhangzó kihatással lehet a végződésekre – egyes esetekben csak a leírásukra, máskor a tényleges végződésre is:
  1. az I. és II. ragozásban a páros kemény mássalhangzós tövet tekintjük szabványosnak (cтол – az л kemény mássalhangzó, de létezik lágy „párja” is)
  2. ehhez a szabványhoz képest a páros lágy mássalhangzós tövű főnevek esetében a következő írásbeli jellegzetességeket figyelhetjük meg: а → я, у → ю, о → е/ё, ы → и (táblázatunkban a рубль és a неде́ля szavak képviselik ezt a típust). Figyelem: a hímnemű, lágy tövű főnevek többes szám birtokos esete: -ей – ez nem csak írásbeli különbség!
  3. a [й] tövűekre (leírva a [й] csak az I. ragozású, hímneműeknél „látszik”, de ide tartoznak pl. a задание típusú semleges nemű, illetve a семья [симйа] típusú nőnemű főnevek is) jellemző eltérések: а → я, у → ю, о → е/ё, ы → и. Külön helyesírási problémát okoznak a következő [й] tövű főnévek:
   1. az -ия végű főnevek egyes szám részes és elöljárós esete végződést kap: Мы подъе́хали к ста́нции, Мы не говори́ли об э́той па́ртии
   2. az -ие végű semleges nemű főnevek egyes szám elöljárós esetének végződése szintén -и: Мне не говори́ли об э́том зада́нии.

 • Ugyancsak a végződése az -ий végű főnevek egyes szám elöljárós esetének: Ле́на ду́мала о Григо́рии.
 1. a mindig kemény (ж, ш), illetve mindig lágy (ч, щ), ún. „susogó” mássalhangzós tövű főnevek eltérései: eszközhatározó esetben (-ом/-ой) csak akkor írhatunk utánuk o betűt, ha a végződés hangsúlyos: карандашо́м, свечо́й, ellenkező esetben e-t kell írnunk: му́жем, кры́шей. A susogóra végződő I. ragozású, hímnemű főnevek többes szám birtokos esete: -ей (пять карандаше́й)!
 2. a ц tövű főnevek egyes szám eszközhatározó esetére a fentiek érvényesek (брази́льцем ↔ отцо́м), a hímneműek többes szám birtokos esetével ugyanez a helyzet: брази́льцев ↔ отцо́в.
 3. az I. és II. ragozású főneveknél, ha a tő két mássalhangzóra végződik, e két mássalhangzó közé o vagy e hang/betű ékelődhet, ha az adott alak végződése ún. zéró (tehát fizikailag nem érzékelhető: ма́льчик-Ø) – a többi alakban ez az ún. bolygóhang nincs jelen: потоло́к → потолка́, потолку́ (csak az alany=tárgyesetben van bolygóhang); карти́нка, карти́нку… карти́нок; де́вочка, де́вочку…де́вочек; окно́, о́кна…о́кон (csak a többes szám birtokos esetben van bolygóhang).

Alanyeset

 

egyes szám

többes szám

1. ragozás

стол, рубль, музе́й

окно́, зада́ние

столы́, рубли́, музе́и

о́кна, зада́ния

2. ragozás

карти́на, неде́ля

карти́ны, неде́ль

3. ragozás

тетра́дь

тетра́ди

 

Tárgyeset - élettelen

 

egyes szám

többes szám

1. ragozás

стол, рубль, музе́й

окно́, зада́ние

столы́, рубли́, музе́и

о́кна, зада́ния

2. ragozás

карти́ну, неде́лю

карти́ны, неде́ль

3. ragozás

тетра́дь

тетра́ди

 

Tárgyeset - élő

Az oroszban „élőnek” számít minden főnév, amely személyt vagy állatot jelöl. Ennek – a magyartól eltérően – nyelvtani következménye is van, mert az élő főnevek többes szám tárgyesete megegyezik a többes szám birtokos esetű alakkal. Az egyes szám tárgyeset az I. ragozású főneveknél szintén megegyezik a birtokos esettel, a II. ragozás esetében külön végződést kap a főnév (-у/-ю), míg a III. ragozású élő főnevek egyes szám tárgyesete az egyes szám alany esettel egyezik meg (mint az élettelen főnevek esetében). Figyeljük meg, hogy az -a-ra végződő de hímnemű főnevek egyes szám tárgyesetben ugyan végződést kapnak, jelzőjük birtоkos esetű végződést kap: Я ви́дел ма́ленького Серёжу.[1]

 

egyes szám

többes szám

1. ragozás

ма́льчика,учи́теля, попуга́я

живо́тное

ма́льчиков,учителе́й, попуга́ев

живо́тных

2. ragozás

ма́му, Га́лю

мам

3. ragozás

мать

матере́й

 

Birtokos eset

 

egyes szám

többes szám

1. ragozás

стола́, рубля́, музе́я

окна́, зада́ния

столо́в, рубле́й, музе́ев

о́кон, зада́ний

2. ragozás

карти́ны, неде́ли

карти́н, неде́ль

3. ragozás

тетра́ди

тетра́дей

 

Az 1. ragozáshoz tartozó anyagnevek határozatlan számnevek, mennyiséget jelentő főnevek, illetve befejezett tárgyas igék mellett kaphatnak -у/-ю végződést: ма́ло са́хару, мно́го сы́ру, литр бензи́ну, Вы́пей ча́ю. Lényegében véve ez a végződés sohasem kötelező, mindig helyettesíthető a szabályos -а/-я-val.

Szintén az 1. ragozásban fordulnak elő olyan főnevek, melyek többes szám birtokos esete megegyezik szótári alakjukkal: солда́т → мно́го солда́т, раз → ско́лько раз; ватт → ты́сяча ватт, килогра́мм → пять килогра́мм[2]

A 3. ragozású мать és дочь szavak összes alakjába az egyes szám birtokos esettől kezdve      -ер- betoldás kerül: Сын не бои́тся ма́тери; две до́чери

Részeshatározó eset

 

 

egyes szám

többes szám

1. ragozás

столу́, рублю́, музе́ю

окну́, зада́нию

стола́м, о́кнам, зада́ниям, карти́нам

рубля́м, музе́ям, неде́лям, тетра́дям

2. ragozás

карти́не, неде́ле

3. ragozás

тетра́ди

 

Eszközhatározó eset

 

 

egyes szám

többes szám

1. ragozás

столо́м, рублём, музе́ем

окно́м, зада́нием

стола́ми, о́кнами, зада́ниями, карти́нами

рубля́ми, музе́ями, неде́лями, тетра́дями

2. ragozás

карти́ной, неде́лей

3. ragozás

тетра́дью

 

Az egyetlen 3. ragozású, de hímnemű szónak, a путь-nak az egyes szám eszközhatározó esete: путём (a többi alak megegyezik a szabályos тетра́дь ragozással).

 

Elöljárós eset

 

 

egyes szám

többes szám

1. ragozás

столе́, рубле́, музе́е

окне́, зада́нии

стола́х, о́нах, зада́нях, карти́нах

рубля́х, музе́ях, неде́лях, тетра́дях

2. ragozás

картине, неделе

3. ragozás

тетра́ди

 

Az 1. ragozási típusban в és на elöljárószóval sok főnévnél kötelező módon hangsúlyos -у́ végződéssel találkozunk:  в саду́, на полу́, в лесу́, на мосту́, в глазу́, в шкафу́, в углу́… stb..

 

Az oroszban van néhány мя végű, semleges nemű főnév, amelyeknek a ragozása is speciális.

 

A.

T.

B.

R.

ESZK.

EL.

Egyes szám

вре́мя

и́мя

вре́мя

и́мя

вре́мени

и́мени

вре́мени

и́мени

вре́менем

и́менем

вре́мени

и́мени

Többes szám

времена́

имена́

времена́

имена́

времён

имён

времена́м

имена́м

времена́ми

имена́ми

времена́х

имена́х

 

Az orosz főnevek legtöbb szabálytalansága a többes szám képzésével kapcsolatos:

 • sok 1. ragozású hímnemű főnév többes szám alanyesete -ы/-и helyett -a/-я végződést kap, mely mindig hangsúlyos: го́род → города́, дом → дома́, учи́тель → учителя́ [3]
 • -а́нин- képzős főnevek többes számában nincs az ин elem és a végződés е (többes szám birtokos esetben pedig ): англича́нин → англича́не (англича́н), граждани́н → гра́ждане (гражда́н), крестья́нин → крестья́не (крестья́н)
 • -онок/-ёнок képzős szavak többes számában ezt az elemet az ат/ят váltja fel, a végződés a (többes szám birtokos esetben: ): медвежо́нок → медвежа́та (медвежа́т), ребёнок → ребя́та („srácok” értelemben, a gyerekek – általában véve: де́ти, aminek azonban szintén a ребёнок az egyes száma)
 • néhány 1. ragozású hímnemű főnév töve megváltozik: брат → бра́тья (бра́тьев), стул → сту́лья (сту́льев), сын → сыновья́ (сынове́й), друг → друзья́ (друзе́й)
 • több 1. ragozású, semleges nemű főnév többes száma a szabályos а helyett и: я́блоко → я́блоки, плечо́ → пле́чи
 • sok 2. ragozású nőnemű főnév többes szám alanyesete csak hangsúlyban tér el az egyes szám birtokos esettől: страна́ → э́ти стра́ны (нет тако́й страны́)
 • váratlan hangsúly- és magánhangzó-változás többes számban: сестра́ → сёстры (сестёр), о́зеро → озёра
 • челове́к többes száma: лю́ди.

A csak többes számban előforduló főneveknek a – többes szám – birtokos eset szempontjából a következő csoportjai vannak:

 • : но́жницы → но́жниц, черни́ла → черни́л, су́тки → су́ток, де́ньги → де́нег
 • -ей: бу́дни → бу́дней, щи → щей
 • -ов/-ев: духи́ → духо́в, обо́и → обо́ев, очки́ → очко́в

Az oroszban sok száz ún. nem ragozható főnév is létezik, amelyeknek egy alakjuk van, és amelyek nem kapnak érzékelhetően különböző végződéseket a két szám hat-hat esetében[4]. Néhány fontosabb csoportjuk:

 • olyan jövevényszók, amelyek nem illeszkednek be a főnévragozás rendszerébe[5]: кино́, ра́дио, метро́, бюро́, пальто́, интервью́, кака́о, такси́, Чи́ли
 • Betűszók: СМИ (сре́дства ма́ссовой информа́ции), СНГ (Содру́жество незави́симых госуда́рств), СП (совме́стное предприя́тие), ФСБ (Федера́льная слу́жба безопа́сности)
 • mássalhangzóra végződő női nevek: Я встре́тился с Ю́дит.

A melléknevekből – képző nélkül – főnevesült főnevek természetesen melléknévként ragozódnak: столо́вая, прихо́жая, ва́нная, гости́ная stb.

 

 

[1] Az érdeklődő orosztanulókban mindig felmerül a kérdés, vannak-e semleges nemű élő főnevek. A válasz: igen, meglehetősen kevés, pl. живо́тное (állat). Az élőség szempontjából ezek a szavak a III. ragozású főnevekhez hasonlóan viselkednek: egyes szám tárgyesetük az alanyesettel, többes szám targyesetük – az általános szabálynak megfelelően – a többes szám birtokos esettel egyezik meg: Я люблю́ э́то живо́тное ↔ Я люблю́ э́тих живо́тных.

[2] Ez utóbbi esetben létezik a szabályos  пять килогра́ммов alak is.

[3] Ezeknek a főneveknek a többes szám alanyesete csak a hangsúlyban tér el az egyes szám birtokos esettől: э́ти директора́ (два дире́ктора).

[4] Persze számuk és esetük ezeknek a főneveknek is van, de ezt nem a végződések, hanem a környezet fejezi ki: Э́тот фильм пока́зывают то́лько в совреме́нных кино́.

[5] Ezek magánhangzóra végződő szavak; ha ez a magánhangzó у vagy и, akkor a ragozás lehetetlen (какаду́, такси́), ha o-ra, akkor elvileg nem lenne kizárva, ezért a műveletlen orosz nyelvhasználók ezt gyakran meg is teszik, ami nagyjából a „suksükölés”-nek felel meg.

Orosz tanulás blog

Orosz nyelvtanulás

2018-09-20

Ebben a bejegyzésben orosz nyelvtanulási segédleteket mutatunk.

Orosz kifejezések - Egészség

2018-08-27

Orosz kifejezésgyűjtemény az egészséggel kapcsolatban.

Névmások az orosz nyelvben II.

2018-07-06

Ebben a bejegyzésünkben az orosz birtosok névmásról és annak ragozásáról lesz szó.